Как да се възползваме от европейските програми и фондове за почистване на битови отпадъци?

Знаете ли, че има начин всеки от нас да допринесе за почистване на битови отпадъци. Това може да стане по много начини. Предлагаме ви да научите как:

Как да се възползваме от европейските програми и фондове за почистване на битови отпадъци?

Битовите отпадъци са един от най-големите екологични проблеми в съвременния свят. Те замърсяват почвата, водата и въздуха, предизвикват здравословни рискове и намаляват качеството на живот.

Според Европейската агенция по околна среда през 2019 г. в Европейския съюз са били генерирани около 220 милиона тона битови отпадъци, от които само 47% са били рециклирани или компостирани.

За да се справим с предизвикателство, каквото е почистване на битови отпадъци, Европейският съюз е разработил редица програми и фондове, които подпомагат държавите-членки и местните общности. Това цели да се постигнат целите за устойчиво управление на отпадъците. Тези програми и фондове предоставят финансова, техническа и консултантска помощ за разработване и изпълнение на проекти, свързани с предотвратяване, намаляване, събиране, сортиране, рециклиране, възстановяване и изхвърляне на битовите боклуци.

В тази статия ще ви представим някои от най-важните и актуални европейски програми и фондове за почистване на битови отпадъци, както и това как можете да се възползвате от тях.

Европейски регионален развойен фонд (ЕРРФ)

ЕРРФ е един от основните фондове на ЕС за сближаване и регионално развитие. Той подпомага държавите-членки и регионите да намалят икономическите и социалните различия и да повишат конкурентоспособността си. ЕРРФ финансира проекти в различни области, включително околна среда, енергетика, транспорт, иновации, малки и средни предприятия и социално включване.

ЕРРФ подкрепя проекти за почистване на битови отпадъци, които спомагат за постигане на целите на ЕС за кръгова икономика, климат и биоразнообразие. Тези проекти включват например:

Изграждане, модернизиране или разширяване на инфраструктура за събиране, сортиране, рециклиране, възстановяване или изхвърляне на битови отпадъци;

Въвеждане на иновативни технологии, системи или практики за ефективно управление на битови отпадъци;

Повишаване на информираността, обучението и ангажираността на гражданите, бизнеса и администрацията за предотвратяване и намаляване на битовите отпадъци;

Създаване на нови работни места, предприемачески инициативи и социални предприятия в сектора на управлението на отпадъците;

За да кандидатствате за финансиране от ЕРРФ, трябва да се обърнете към националните или регионалните органи, отговорни за управлението на фонда във вашата държава-членка. Тези органи обявяват покани за представяне на проектни предложения, определят критериите за избор и оценяват кандидатурите. Можете да намерите повече информация за ЕРРФ на тази страница.

Кохезионен фонд (КФ)

КФ е друг основен фонд на ЕС за сближаване и регионално развитие. Той е насочен към държавите-членки, чийто брутен национален доход на глава от населението е по-нисък от 90% от средното за ЕС. КФ подпомага тези държави да се справят със своите икономически и социални проблеми и да изпълнят своите задължения по отношение на околната среда и енергетиката.

КФ финансира проекти в областта на околната среда, които спомагат за постигане на целите на ЕС за кръгова икономика, климат и биоразнообразие. Тези проекти включват например:

Изграждане, модернизиране или разширяване на инфраструктура за събиране, сортиране, рециклиране, възстановяване или изхвърляне на битови отпадъци;

Въвеждане на иновативни технологии, системи или практики за ефективно управление на битови отпадъци;

Повишаване на информираността, обучението и ангажираността на гражданите, бизнеса и администрацията за предотвратяване и намаляване на битовите отпадъци;

Създаване на нови работни места, предприемачески инициативи и социални предприятия в сектора на управлението на отпадъците. Повече инфо може да прочетете и на този линк: https://www.bulkom.com/regioni/sofia/izvozva-otpadaci/bitovi-otpadaci-apartament.

За да кандидатствате за финансиране от КФ, трябва да се обърнете към националните органи, отговорни за управлението на фонда във вашата държава-членка.

Източник: BULKOM.COM

Scroll to Top